תנאי השימוש באתר

תנאי שימוש
לתשומת לב: לפני השימוש באתר אינטרנט זה נא לקרוא תנאים אלה בעיון. שימוש באתר
פירושו שהנך מקבל עליך את התנאים האלה. אם אינך מסכים לתנאים אלה )"התנאים"( אל
תשתמש באתר אינטרנט זה.
תנאי השימוש באתר www.hdloco.co.il )שם מסחרי בבעלות מיקרו וידאו 4002 בע''מ(
שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת מיקרו וידאו 4002 בע''מ / )להלן: " מיקרו
וידאו 4002 בע''מ"(. אתר אינטרנט זה עומד לרשותך )להלן: "אתר ו/או אתר מיקרו וידאו 4002
בע''מ"(. השימוש באתר ו/או ההרשמה לאתר הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על
הסכמתך לתנאים אלו. הנך מתבקש, איפוא, לקרוא אותם בקפידה. התנאים מנוסחים בלשון זכר
מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיודעים לגברים ולנשים כאחד.
מהו אתר מיקרו וידאו 4002 בע''מ ?
אתר מיקרו וידאו 4002 בע''מ מעמיד לרשותך מידע רב, מקצועי ומהימן בתחומים שונים לרבות
אך לא רק: מבנה החברה, חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ואביזרים, מידע על מבצעים, מידע
אודות שירות נקודות מכירה, מידע אודות המוצרים והשירותים ש מיקרו וידאו 4002 בע''מ.
למי מיועד האתר?
מיקרו וידאו 4002 בע''מ מזמינה את כל מי שחפץ לצפות באתר לגלוש בו וליהנות מן ההיצע
הקיים בו. במידה והנך רוצה ליהנות מרכישת מוצרים ואביזרים בחנות הוירטואלית הנך צריך
להרשם כלקוח מיקרו וידאו 4002 בע''מ ו/או להצטרף כלקוח חדש.
הסיסמה ושם משתמש לאתר
הגישה למרבית השירותים המסופקים באתר הינה מאובטחת ועל כן ניתנת לביצוע באמצעות
הכנסת שם משתמש וסיסמה. הנך מתחייב שלא להשתמש בסיסמה ו/או בשם המשתמש של
אחר ולא למסור את סיסמתך ו/או שם המשתמש שלך לצד ג' כלשהו. הנך מתחייב לשמור
בסודיות מוחלטת את פרטי שם המשתמש ו/או הסיסמה לאתר ולדווח לנו באופן מיידי באם
תגלה שפרטי שם המשתמש ו/או הסיסמה אבדו או שצד ג' עושה שימוש בהעדר הרשאה
בנתונים אלו. למען הסר ספק יובהר, כי עם קבלת שם המשתמש והסיסמה הינך אחראי באופן
מלא בגין כל פעולה שתבוצע תחת חשבונך באמצעות האתר, לרבות אך לא רק תשלום בגין
שירותים ו/או רכישת אביזרים ומכשירים באמצעות החנות הוירטואלית וגם במקרים כאשר פרטי
שם המשתמש ו/או הסיסמה לאתר אבדו או שצד ג' מבצע בהם שימוש בהעדר הרשאה מפורשת
ממך. מיקרו וידאו 4002 בע''מ רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לחסום את הגישה שלך
לשירותים המסופקים על ידי האתר, במקרים של עבירה על החוק ו/או בשל הפרה של תנאי
שימוש אלה ו/או בשל הפרעה לפעילותו התקינה של האתר.
שירותים הניתנים באתר
במסגרת האתר מיקרו וידאו 4002 בע''מ מציעה לך מגוון של הצעות, לרבות ולצורך הדוגמה
בלבד: שירותים ו/או מוצרים ו/או אביזרים )להלן:"הצעות"(. יובהר, כי תוקפם של הצעות אלו הינו
בהתאם לאמור בתנאי ההצעה בלבד. כמו כן למען הסר ספק מיקרו וידאו 4002 בע''מ שומרת
לעצמה את הזכות הבלעדית להסיר ו/או לשנות באופן מיידי, כל הצעה ו/או התעריפים המפורטים
בה המצויה באתר וזאת מבלי למסור על כך כל הודעה מראש.
מקום בו לא קיימים תנאי שימוש ספציפיים יחלו הוראות תנאי השימוש הכללים המופרטים
בהסכם זה. כמו כן, במקרה של סתירה בין ההוראות הקבועות בתנאי השימוש הספציפיים לבין
ההוראות בתנאי שימוש אלה, יחולו תנאי השימוש הקבועים בהסכם הספציפי.
למען הסר ספק יודגש, כי הסכם התנאים הכללים חל ללא כל סייג בכל רכישה ו/או שדרוג אשר
בוצעו באמצעות האתר.
מידע ותמונות באתר
באתר תמצא מידע מטעם מיקרו וידאו 4002 בע''מ וצדדים שלישיים עליהם אין ל מיקרו וידאו
4002 בע''מ פיקוח או שליטה. מידע אותו מקבלת מיקרו וידאו 4002 בע''מ מצדדים שלישיים
מוצג באתר כפי שהוא ) מיקרו וידאו 4002 בע''מ אינה בודקת את מהימנות המידע האמור, 
שלמותו, או דיוקו, כמו כן מיקרו וידאו 4002 בע''מ לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר,
הטעיה או טעות הכלולים בו.כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות
מוצגות לנגד עיניך על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידך מצג המחשב, ייתכנו הבדלים
ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראיהם במציאות. באתר יתפרסמו, מפעם לפעם,
מבצעים לקידום מכירות. מיקרו וידאו 4002 בע''מ אינה מתחייבת כי ההצעות שיופיעו באתר הינן
הזולות ביותר. מובהר, כי חובת הבדיקה כאמור חלה עליך בלבד. ממולץ איפוא לבדוק ולהשוות
מחירים לפני שהנך רוכש שירות או מוצר בהסתמך על מידע שמופיע באתר. מיקרו וידאו 4002
בע''מ רשאית לשנות או להחליף מעת לעת וכראות עיניה את המידע התכנים והתמונות באתר.
מיקרו וידאו 4002 בע''מ אינה מתחייבת איפוא כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף
להתפרסם בו גם בעתיד.
קישורים
ככל שיש באתר קישורים )'לינקים'( לאתרי אינטרנט )לרבות קישורים מתוך מודעות פרסומת
ומידע מסחרי של צדדים שלישיים(, עליך לזכור שתוכנם של אתרים אלה אינו נערך על ידי מיקרו
וידאו 4002 בע''מ והיא אינה שולטת בהם. יתכן שתמצא שהמידע והתכנים המתפרסמים
באתרים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שהנך מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים,
מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מיקרו וידאו 4002 בע''מ אינה אחראית
לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה. אין באפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה
מהימן )אם בכלל( שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריותך
בלבד. האתר עשוי להציע תוכנות אותן ניתן לטעון אל המחשב האישי שלך ו/או קישורים אל
אתרים המאפשרים לך לטעון תוכנות כאלה. מיקרו וידאו 4002 בע''מ אינה מפתחת את התוכנות
או בוחנת אותן, ואין בקישור אליהן כדי להעיד על אמינותן ועל התאמתן לצרכיך או לדגם המחשב
שברשותך. טעינת התוכנות אל המחשב שלך תעשה באחריותך המלאה והבלעדית והשימוש
בהן כפוף לתנאי הרישיונות הנכללים בהן. מיקרו וידאו 4002 בע''מ לא תהיה אחראית לכל נזק,
ישיר או עקיף, שיגרם לך כתוצאה מהורדת, התקנת או השימוש בתוכנות האמורות. מיקרו וידאו
4002 בע''מ אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר
אינטרנט פעיל. מיקרו וידאו 4002 בע''מ רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או
להימנע מהוספת קישורים חדשים- הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.
פרטיות
בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפניך, התכנים
שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעולות ביצעת בו. המידע אינו מזהה אותך אישית לכן
המידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. מיקרו וידאו 4002 בע''מ רשאית לשמור את
המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין ו/או לשם אספקת
שירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויותיה של מיקרו וידאו 4002 בע''מ על פי
הסכם זה ו/או כל הסכם אחר. מיקרו וידאו 4002 בע''מ תהא רשאית להמשיך ולבצע פניה אליך
בכל אמצעי תקשורת ש מיקרו וידאו 4002 בע''מ תמצא לנכון בהצעות ובמסרים פרסומיים שונים
הנוגעים לשירותי מיקרו וידאו 4002 בע''מ. במידה ואינך מעוניין בקבלת מסרים אלו באמצעות
פקס, מייל SMS, הודעת חיוג אוטומטי, אנא פנה לשירות הלקוחות של מיקרו וידאו 4002 בע''מ.
כמו כן, באישור תקנון זה הנך מסכים לקבל עדכונים לגבי הטבות, מבצעים ודברי פרסומת מטעם
שותפים עסקיים של חברת מיקרו וידאו 4002 בע''מ .מיקרו וידאו 4002 בע''מ רשאית להשתמש
במידע שייאגר אודות השימוש שתעשה באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. מיקרו וידאו
4002 בע''מ רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים
מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
אבטחת מידע
מיקרו וידאו 4002 בע''מ מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר חדירה
למערכות המחשב של האתר או של מיקרו וידאו 4002 בע''מ מהווה עבירה פלילית לפי החוק
החל בישראל. עם זאת, כבכל מאגר מיגע ממוחשב, מיקרו וידאו 4002 בע''מ אינה יכולה
להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או
שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. הנך מאשר, כי ידוע לך ש 
מיקרו וידאו 4002 בע''מ עושה את מירב המאמצים להגן על מאגר המידע הממוחשב, אך אין
ביכולתה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב ולא תהא לך כל טענה ו/או
תלונה במקרה של חדירה למערכות המחשב כאמור. הנך מתחייב כי לא תבצע כל פעולה
המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי מיקרו וידאו 4002 בע''מ, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות
במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו
או לסייע בפעולות כאמור לעיל.
אחריות
שירותי האתר ניתנים לשימוש כמות שהם.)AS IS( לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה
כלפי מיקרו וידאו 4002 בע''מ ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או
התאמתו לצרכיך ודרישותיך. מיקרו וידאו 4002 בע''מ אינה מתחייבת שהשירות באתר לא
יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וולא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי
מורשית למחשבי מיקרו וידאו 4002 בע''מ, נזקים, קלקולים, תקלות- לרבות תקלות בחומרה,
בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר- אצל מיקרו וידאו 4002 בע''מ או מי מספקיה. מיקרו וידאו
4002 בע''מ אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות
המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו לך בגין הצעות,
מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידיך במישרין אל הצד השלישי
שממנו קבלת את ההצעה או קנית את המוצר או השירות ולא תהיה לך בגינן כל תביעה או
דרישה כלפי מיקרו וידאו 4002 בע''מ. ככל שיש באתר קישוריות )'לינקים'( לאתרים אחרים
שאינם מתופעלים על ידי מיקרו וידאו 4002 בע''מ, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או
עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה
או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.
שינויים באתר
מיקרו וידאו 4002 בע''מ תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של
המוצרים והשירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו - והכל, בלא צורך להודיע
לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט
ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתבצעים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות
כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה
כלפי מיקרו וידאו 4002 בע''מ בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
תמיכה טכנית
מיקרו וידאו 4002 בע''מ אינה מתחייבת ליתן כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעולו של האתר
ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תוכל לבוא מיקרו וידאו 4002 בע''מ בכל טענה ו/או
דרישה בגין העדר תמיכה כאמור
הפסקת השירות
מיקרו וידאו 4002 בע''מ רשאית בכל עת להחליט כי היא סוגרת את האתר, או משנה את
מהותו. מיקרו וידאו 4002 בע''מ תפרסם באתר הודעה על כוונתה לעשות כן לפחות 7 ימים
מראש.
קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר,
הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושה של מיקרו וידאו 4002 בע''מ בלבד,
או של צדדים שלישיים ש מיקרו וידאו 4002 בע''מ קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה
חלות בין השאר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט
אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן
האתר בלא קבלת רשותה המפורשת של מיקרו וידאו 4002 בע''מ בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי
אותה הרשאה )אם תינתן(. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם
באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת מיקרו וידאו 4002 בע''מ בכתב
ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה )אם תינתן(. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר
באמצעות תוכנות מסוג robots ,crawlers וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או 
במסגרת מסחרית .אין להציג את האתר בעיצוב או במימשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו מיקרו
וידאו 4002 בע''מ, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש. השם "מיקרו וידאו 4002
בע''מ", סימני המסחר של החברה וכן שם המתחם )domain name( של האתר, סימני המסחר
באתר ) בין אם נרשמו ובין אם לאו(- הם כולם רכושה הבלעדי של מיקרו וידאו 4002 בע''מ. אין
לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
הגבלת שימוש מסחרי באתר
אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, או
בפרטים אחרים המתפרסמים באתר. מיקרו וידאו 4002 בע''מ תהא רשאית לעשות כל שימוש
שהוא באתר ו/או בנתונים המפורסמים בו וזאת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
שינוי תנאי השימוש
מיקרו וידאו 4002 בע''מ תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה ללא מתן
כל הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי כאמור יכנס לתוקפו במיידי. לפיכך, מומלץ בפניך לעיין
בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו
בהוראותיו.
דין ושיפוט
הדין החל על השימוש באתר ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות המקומית בכל
הקשור בהסכם והנובע ממנו נתונה לבתי המשפט המוסמכים שבמחוז תל אביב, מחוז המרכז
ומחוז חיפה, אולם אין בכך כדי לתת להם סמכות שיפוט ייחודית.

/כניסה